Statut

Objavljeno: 21.03.2010.

Statut Hrvatskog dizajnerskog društva usvojen na redovnoj Skupštini održanoj 28. studenog 2009. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Statutom se uređuju pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, ciljeva, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatskog dizajnerskog društva (u daljnjem tekstu: HDD).
HDD je dobrovoljna izvanstranačka neprofitna strukovna udruga dizajnera i ostalih autora koji djeluju u području dizajna, a koji žive i djeluju u Republici Hrvatskoj te dizajnera koji žive i djeluju izvan Republike Hrvatske, a čija djela pripadaju hrvatskom kulturnom stvaralaštvu, kao i ostalih građana zainteresiranih za unapređenje dizajna.
HDD djeluje na promicanju zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova društva i sustavnom stvaranju društvenih uvjeta koji vode poboljšanju djelovanja na području dizajna.

Članak 2.
Puni naziv Društva glasi: Hrvatsko dizajnersko društvo.
Skraćeni naziv Društva glasi: HDD.
U registar udruga upisat će se i prijevod naziva Društva na engleski jezik koji glasi: Croatian Designers Association.
HDD djeluje na području Republike Hrvatske.
HDD zastupa predsjednik. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HDD-a, koji su pojedinačni i samostalni zastupnici HDD-a.

Članak 3.
Sjedište HDD-a je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.
Hrvatsko dizajnersko društvo je udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama («Narodne novine», broj 88/01), upisana u Registar udruga.
Društvo je osnovano 27. 6. 1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske. Naziv Društva promijenjen je u Hrvatsko dizajnersko društvo 1993. godine.
HDD ima svojstvo pravne osobe i djeluje kao strukovna udruga.
HDD može osnivati ogranke i sekcije u smislu odredbe članka 7. Zakona o udrugama. Rad ogranaka utvrđuje se posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština HDD-a.
Ogranci i sekcije Društva nemaju svojstvo pravne osobe.
HDD se može učlanjivati i ostvarivati suradnju sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 5.
HDD posjeduje pečat. Pečat HDD-a okruglog je oblika, promjera 3 cm. Uz obod je upisan tekst: Hrvatsko dizajnersko društvo, a u sredini: Zagreb.
Pečat čuvaju i ovlašteni su se koristiti njime predsjednik i član Društva kojeg opunomoći Upravni odbor.

II . CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.
HDD je strukovna udruga dizajnera i ostalih autora u području dizajna.
Ciljevi HDD-a jesu razvoj i afirmacija, promicanje i napredak dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj, zastupanje interesa i statusa struke i članova HDD-a.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 6. Statuta, HDD će obavljati sljedeće djelatnosti:

- štititi moralna i materijalna prava HDD-a i članova HDD-a
- poticati istraživanje i biježenje dizajnerske produkcije i izdavati relevantne znanstvene i stručne publikacije
- njegovati i poticati etički pristup struci
- razvijati i poticati akcije iz dizajnerskog područja koje su od općeg društvenog interesa
- sudjelovati u obrazovanju dizajnera
- pružati stručnu pomoć naručiteljima u organizaciji i provedbi dizajnerskih natječaja
- ostvarivati suradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim institucijama
- organizirati kongrese, simpozije, konferencije, znanstvene skupove, izložbe i smotre dizajnerskog stvaralaštva
- izdavati časopise, listove, biltene i ostale publikacije
- gospodarske djelatnosti radi stjecanja prihoda.

U cilju poboljšanja svojih djelatnosti Društvo može osnivati druge organizacije u skladu sa Statutom i zakonom.

III. ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 8.
Članovi Društva podijeljeni su u kategorije:
- profesionalci
- emeriti
- pripravnici
- studenti
- počasni članovi
- prijatelji.

Članak 9.
Svi članovi Društva imaju pravo:
- sudjelovati u svim aktivnostima HDD-a
- biti informirani o radu HDD-a.

Svi članovi Društva imaju obvezu:
- poštovati odluke tijela HDD-a
- poštovati odredbe Statuta.

Članak 10.
Profesionalci su autori s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje koje razrađuje Pravilnik o prijemu u HDD (Pravilnik o primanju u HDD).
Osim prava i obveza propisanih člankom 9., članovi u kategoriji profesionalaca imaju sljedeća prava i obveze:
- predlagati, birati i biti birani u upravna i izvršna tijela HDD-a
- redovito plaćati članarinu.

Članak 11.
Emeriti su članovi profesionalci koji s navršenih 65 godina života stječu pravo ulaska u ovu kategoriju. Emeriti su oslobođeni plaćanja članarine.
Osim prava i obveza propisanih člankom 9., članovi u kategoriji emerita imaju pravo predlagati, birati i biti birani u upravna i izvršna tijela HDD-a.

Članak 12.
Pripravnici su:
a) sveučilišni prvostupnici dizajnerskih, umjetničkih i srodnih institucija čija prijava ne podliježe selekciji
b) autori s manje od 3 godine profesionalnog iskustva koji su zadovoljili kriterije Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.
Osim prava i obveza propisanih člankom 9., članovi u kategoriji pripravnika imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

Članak 13.
Studenti su oni članovi koji se obrazuju na nekom od studija.
Osim prava i obveza propisanih člankom 9., članovi u kategoriji studenata imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

Članak 14.
Počasni članovi su osobe zaslužne za razvoj dizajna i doprinos dizajnerskoj struci. Imenuje ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora HDD-a.

Članak 15.
Prijatelji HDD-a su fizičke i pravne osobe zainteresirane za djelatnost HDD-a te osobe koje podržavaju njegov rad.
Osim prava i obveza propisanih člankom 9., članovi u kategoriji prijatelja imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

Članak 16.
Odluku o primanju u članstvo u kategoriji profesionalaca i pripravnika iz članka 12.b. donosi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva za primanje u HDD.
Procedura primanja u HDD razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.

Članak 17.
Članstvo u HDD-u prestaje istupanjem, brisanjem iz članstva ili smrću člana. Svaki član HDD-a ima pravo istupiti iz članstva ili zatražiti mirovanje članstva.
Odluku o brisanju iz članstva izriče Upravni odbor HDD-a. Takva se odluka može donijeti u sljedećim slučajevima:

- ako član krši odredbe Statuta ili drugih akata HDD-a
- ako ne poštuje odluke tijela HDD-a
- ako nanese moralnu ili materijalnu štetu drugom članu ili HDD-u, a Sud časti, nakon provedenog postupka, predloži Upravnom odboru isključenje iz HDD-a
- ako član, unatoč opomeni, ne plati utvrđenu članarinu u određenom roku.

Protiv odluke o isključenju iz HDD-a član se može žaliti Skupštini HDD-a u roku od 30 dana od primitka odluke, a odluka Skupštine je konačna.
Članstvo u HDD-u može privremeno prestati i ako se zatraži mirovanje članstva. Odluku o mirovanju članstva donosi Upravni odbor na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva člana. Dok je članstvo u mirovanju, član nema nikakva prava i obveze iz Statuta.

Članstvo se ponovno aktivira na osnovi pisanog zahtjeva člana. Detaljna procedura zamrzavanja članstva razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 18.
Upravna tijela HDD-a jesu:
1. Skupština
2. Upravni odbor (7 članova)
3. Predsjednik
4. Sud časti (3 člana)
5. Nadzorni odbor (3 člana)

Izvršna tijela HDD-a jesu:
1. Tajništvo
2. Stručna povjerenstva

SKUPŠTINA

Članak 19.
Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja HDD-a.
Skupštinu čine članovi profesionalci i emeriti.
Redovna skupština HDD-a održava se svake godine.
Svake druge godine skupština je istodobno i redovna i izborna.

Članak 20.
Skupština HDD-a ima izričito pravo, obvezu i odgovornost u upravljanju i odlučivanju, te ostvarivanju sljedećih zadaća:
- utvrđuje i donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te ostale opće akte HDD-a
- utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada HDD-a
- razmatra i usvaja izvješća o radu tijela HDD-a
- bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora
- odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku rada HDD-a i o imovini HDD-a
- odlučuje o žalbama oko primanja u članstvo ili prestanka članstva u HDD-u
- donosi odluke, zaključke, preporuke te ostvaruje ciljeve iz područja djelatnosti predviđenih Statutom.
Skupština može biti: redovna, izborna i izvanredna. Sazivi Skupštine pobliže su utvrđeni člankom 16. Statuta HDD-a.

Članak 21.
Redovna skupština
Redovnu skupštinu HDD-a saziva predsjednik HDD-a jedanput godišnje, na osnovi odluke Upravnog odbora.
Da bi skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanju sudjeluje najmanje 10% od ukupnog broja članova s pravom glasa. Ako se potreban broj članova ne okupi u roku od 30 minuta od početka rada, skupština se odgađa za mjesec dana.
Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova osim u slučaju iz članka 39. Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, ali može odlučiti da se o određenom pitanju glasuje tajno.
Način rada redovne skupštine uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Članak 22.
Izborna skupština
Svake druge godine redovna godišnja skupština istodobno je i izborna skupština HDD-a. Na izbornoj skupštini biraju se članovi Upravnog odbora, Suda časti te Nadzornog odbora.
Glasovanje za izbor tijela HDD-a uvijek se provodi tajno.
Način rada izborne skupštine uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Članak 23.
Izvanredna skupština
Izvanredna skupština HDD-a može se sazvati u razdoblju između dviju redovnih skupština na zahtjev:
- Upravnog odbora
- Suda časti ili Nadzornog odbora
- jedne trećine članova HDD-a s pravom glasa.
Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor, a dužan ju je sazvati u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu za sazivanjem skupštine, izvanrednu skupštinu sazivaju članovi HDD-a.

Članak 24.
Skupština HDD-a bira sljedeća tijela HDD-a:
- Predsjednika i Upravni odbor (7 članova)
- Sud časti (3 člana)
- Nadzorni odbor (3 člana).
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Upravnog odbora.
Za svoj rad članovi tijela odgovaraju Skupštini.

Članak 25.
Skupština može opozvati člana tijela HDD-a i prije završetka njegova mandata zbog osobito važnih razloga kao što su kršenje odredbi Statuta, narušavanje ugleda HDD-a te uzrokovanje druge vrste štete. Odluku o opozivu člana tijela HDD donosi na izvanrednoj skupštini, na kojoj potvrđuje i prvog zamjenskog kandidata s izborne liste za novog člana tog tijela. Novi član obavljat će dužnost opozvanog člana do redovitog završetka njegova mandata.

SUD ČASTI

Članak 26.
Sud časti je upravno tijelo HDD-a koje utvrđuje činjenično stanje za izricanje mjera u slučajevima povrede prava i obveza članova HDD-a iz Statuta.
Sud časti može posredovati u sporovima između članova HDD-a na njihov zahtjev.
Sud časti ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika Suda na prvoj sjednici.
Za pravovaljani rad Suda časti potrebna je nazočnost svih njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova.
Mandat članova Suda časti je dvije godine.
Način rada Suda časti uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.
Nadzorni odbor je upravno tijelo HDD-a, a vodi brigu o čuvanju načela upravljanja i demokratičnosti u radu HDD-a, nadzire materijalno i novčano poslovanje Upravnog odbora i izvršnih tijela, a posebice:
- provođenje Statuta i drugih općih akata HDD-a
- provođenje odluka Skupštine, Upravnog odbora, ostalih odbora i komisija HDD-a.
Nadzorni odbor podnosi skupštini izvješće o valjanosti financijskih izvješća Upravnog odbora.
Nadzorni odbor sastoji se od triju članova koji na prvoj sjednici među sobom biraju predsjednika Odbora.
Za pravovaljani rad Nadzornog odbora potrebna je nazočnost svih članova. Odluke se donose većinom glasova.
Mandat članova Nadzornog odbora je dvije godine.
Način rada Nadzornog odbora uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

PREDSJEDNIK

Članak 28.
Predsjednik Društva ujedno je predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Društva:
- predstavlja i zastupa HDD
- brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, brine se o primjeni Statuta i općih akata te zakonitosti rada HDD-a i njegovih tijela
- potpisuje odluke i ostale akte koje donose Skupština i Upravni odbor
- saziva i koordinira rad Upravnog odbora
- obavlja poslove utvrđene Statutom i općim aktima.
Predsjednik je nositelj izabrane izborne liste koju bira Skupština.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HDD-a. Mandat predsjednika HDD-a traje dvije godine.

DOPREDSJEDNICI

Članak 29.
Upravni odbor bira dva dopredsjednika.
Mandat dopredsjednika je dvije godine.
Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika HDD-a u slučaju njegove spriječenosti i pomažu predsjedniku u radu te u dogovoru s predsjednikom obavljaju određene poslove iz njegova djelokruga.

UPRAVNI ODBOR

Članak 30.
Društvom upravlja Upravni odbor koji je odgovoran za provođenje odluka Skupštine, te ovlašten za obavljanje svih poslova donošenja i provođenja odluka HDD-a, osim onih koje su Statutom izričito u nadležnosti Skupštine.
U Upravni odbor mogu biti birani članovi profesionalci i članovi emeriti.
Upravni odbor HDD-a čine: predsjednik, dva dopredsjednika te još četiri člana.
Upravni odbor ima dva zamjenika.
Izabrani članovi Upravnog odbora jesu članovi izabrane izborne liste. Izbornu listu, osim kandidata za predsjednika, čine i 6 kandidata za članove Upravnog odbora te 2 kandidata za njihove zamjenike.
Za pravovaljani rad Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
Odluke Upravnog odbora donose se u načelu javnim glasovanjem, ali prema dogovoru glasovanje može biti tajno.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.
Način rada Upravnog odbora uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Povjerenstva Upravnog odbora
Članak 31.
Upravni odbor, kao svoja pomoćna stručna tijela, može imenovati sljedeća povjerenstva:
- Povjerenstvo za primanje novih članova
- Povjerenstvo za izložbenu djelatnost
- Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
- druga povjerenstva i radne skupine prema potrebi.

Članovi povjerenstava mogu biti članovi profesionalci i članovi emeriti.
Mandat članova povjerenstava traje određeno vrijeme koje završava obavljanjem zadatka, odnosno odlukom Upravnog odbora.
Stručna povjerenstva rade prema odluci Upravnog odbora, u skladu sa Statutom, pravilnicima i drugim općim aktima HDD-a.

TAJNIŠTVO

Članak 32.
Tajništvo je izvršno tijelo HDD-a, odgovorno za obavljanje organizacijskih, administrativnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova. Radom tajništva upravlja tajnik HDD-a.
Tajnika HDD-a u stalni radni odnos prima Upravni odbor na osnovi raspisanog javnog natječaja, a u skladu sa Zakonom o radu, Statutom, Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva i drugim općim aktima HDD-a.
Tajnika HDD-a razrješuje dužnosti Upravni odbor u skladu sa Zakonom o radu, Statutom, Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva i drugim općim aktima HDD-a.
Način rada Tajništva uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

V. ZAPISNICI SJEDNICA HDD-a

Članak 33.
O radu sjednica tijela HDD-a vodi se zapisnik zaključaka. Zapisnik potpisuju zapisničar, predsjednik tog tijela i tajnik HDD-a.
Članak 34.
Za organizaciju vođenja zapisnika brine se i odgovara tajnik HDD-a.

VI. JAVNOST RADA

Članak 35.
Rad HDD-a je javan.
Za ostvarivanje javnosti rada HDD-a njegova izvršna i radna tijela koriste se sredstvima javnog priopćavanja, raznim usmenim i pismenim objavama, skraćenim izvješćima, posebnim biltenima i slično.

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 36.
Društvo pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanja gospodarskih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 37.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 38.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

IX. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 39.
Društvo prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku Društva donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 40.
U slučaju prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Upravnog odbora.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština HDD-a.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Društva, usvojen 27. studenog 2007. godine, kao i odredbe ostalih općih akata koje su suprotne ovom Statutu.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom usvajanja na skupštini.

U Zagrebu, 28. studenog 2009.

PREDSJEDNICA:


Ira Payer

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook