Javni natječaj za vizualni identitet Hrvatskog sabora kulture

Objavljeno: 17.05.2013.

Hrvatski sabor kulture poziva sve zainteresirane (autore i grupe autora) iz RH da ponude svoja rješenja za vizualni identitet Hrvatskog sabora kulture. Rok za predaju radova je 14. lipnja 2013. Nagrađenom radu će biti ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji!Hrvatski sabor kulture utemeljen je na stoljetnoj tradiciji i kontinuitetu kulturno-umjetničkog amaterizma čiji počeci sežu u sredinu 19 stoljeća. Potreba za udruživanjem amaterskih kulturno-umjetničkih organizacija zbog međusobne suradnje i koordinacije iskazana je već 1875. godine kada je desetak tadašnjih zborova osnovalo Hrvatski pjevački savez. Ulogu tog saveza, proširenu na sve amaterske kulturno umjetničke djelatnosti, preuzet će nakon Drugog svjetskog rata Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske osnovan 1948. godine. On će djelovati do 1955. godine kada će nastaviti s radom pod nazivom Prosvjetni sabor Hrvatske sve do 1983. Od te godine do 1991. djeluje kao Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, a od 1991. do danas kao Hrvatski sabor kulture.

Današnji Hrvatski sabor kulture je krovna udruga kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj. Čini ga kulturna mreža županijskih i gradskih zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih društava i udruga i kulturno-umjetnička društva i udruge iz županija u kojima zajednice još nisu osnovane. Sveukupno Hrvatski sabor kulture u svoje okrilje okupio je 925 udruga koje imaju 1484 sekcije s oko 80000 članova. U okviru Hrvatskog sabora kulture djeluju folklorni, plesni i kazališni ansambli, pjevački zborovi i mali vokalni sastavi, puhački i tamburaški orkestri te likovne i književne sekcije. Većina društava i sekcija sudjeluje stalno ili povremeno u djelatnostima Hrvatskog sabora kulture – u seminarima i drugim obrazovnim oblicima te na festivalima, susretima i ostalim manifestacijama – a dio njih koristi i bogati fundus glazbenih, dramskih i folklornih djela koja je Hrvatski sabor kulture putem stimuliranja glazbenoga, folklornog i književnog stvaralaštva prikupio tijekom dugogodišnjeg djelovanja.

Vizija Hrvatskog sabora kulture je organizacijska mreža od dvadeset i jedne podružnice u kulturi za amaterske djelatnosti s ciljem ravnomjernog razvoja i očuvanja hrvatskog kulturno umjetničkog stvaralaštva te hrvatskog nacionalnog kulturnog identiteta.
Misija Hrvatskog sabora kulture je sustavni ravnomjerni razvoj i očuvanje kulturno umjetničkog amaterizma Republike Hrvatske. Ciljana skupina su sve kulturne umjetničke udruge na cjelokupnom prostoru Republike Hrvatske kao i hrvatske udruge izvan Hrvatske te njihovi voditelji u smislu cjeloživotnog obrazovanja.

Svrha Natječaja je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog vizualnog identiteta Hrvatskog sabora kulture koji može biti jednostavno primjenjiv u raznorodnim aplikacijama. Ocjenjivački sud će odabrati najbolji rad na temelju sljedećih kriterija:

• stupanj promišljenosti natječajnog rada;
• stupanj kreativnosti;
• tehnološka izvedivost;
• estetika – u kojoj mjeri vizualna komponenta natječajnog rada doprinosi samoj ideji Hrvatskog sabora kulture;
Osim prezentacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta natječajni radovi moraju prezentirati minimalno 5 praktičnih primjena među kojima mogu biti:
• promotivni materijali Hrvatskog sabora kulture (plakati, programska knjižica ili letak);
• pečat, natpisna ploča Hrvatskog sabora kulture, memorandum;
• zlatna, srebrna i brončana diploma, zahvalnica te povelja Hrvatskog sabora kulture;
• aplikacija na web stranicu.

Sudionici Natječaja dužni su dostaviti:
• kratko obrazloženje autorskog pristupa-koncepta natječajnog rada;
• prezentaciju natječajnog rada u elektroničkom formatu (.pdf formatu) na CD-u;
• ispis prezentacije natječajnog rada na A3 formatu.

Natječaj je anoniman. Natjecatelji uz rad prilažu popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije. Svakom natječajnom radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Od radova pristiglih na Natječaj Ocjenjivački sud će odabrati jedan rad koji će biti nagrađen, pri čemu zadržava pravo:
• ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete Natječaja;
• ne dodijeliti nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova;
• u slučaju pristizanja većeg broja kvalitetnih radova, dodatno dodijeliti pohvale Ocjenjivačkog suda, koje ne nose novčane nagrade.
Nagrađenom radu će biti ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji, a odnos Autora i Naručitelja će biti reguliran ugovorom. Naručitelj zadržava pravo pregovaranja o načinima i uvjetima projektne realizacije i odustajanja od realizacije u slučaju složenosti tehničke izvedbe ili previsoke cijene.

Ocjenjivački sud se sastoji od 3 člana:
1. Vesna Papac (članica Skupštine i Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture),
2. Mirko Kovačević (stručni suradnik za kazališnu, književnu i likovnu kulturu Hrvatskog sabora kulture) i
3. Zlatka Salopek (grafička dizajnerica).
U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda, bit će imenovan zamjenski član.

Rok
Svi natječajni radovi moraju biti primljeni do 14. lipnja 2013. Sudionici Natječaja svoje radove trebaju poštom dostaviti na sljedeću adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na Natječaj za vizualni identitet Hrvatskog sabora kulture“

Sudionici
Natječaj je otvoren svim autorima i grupama autora iz RH. Svaki autor/grupa autora može prijaviti do 3 rješenja. Natječaj je anoniman i u radu Ocjenjivačkog suda svi radovi sudjeluju isključivo pod šifrom.

Nagrade
Ocjenjivački sud dodijelit će jednu novčanu nagradu u iznosu od 6.000,00 kn bruto
Osim navedenih nagrada Ocjenjivački sud može dodijeliti i pohvale žirija koje ne nose novčanu nagradu.

Postavljanje pitanja
Pitanja vezana uz propozicije Natječaja mogu se postavljati isključivo putem e-adrese tajnik@hrsk.hr do 24.5.2013.

Objava rezultata Natječaja
Objava rezultata Natječaja bit će najkasnije do 28.6.2013. na web stranici www.hrsk.hr. Natječaj provodi Hrvatski sabor kulture.

OPĆI UVJETI
Javni natječaj za vizualni identitet Hrvatskog sabora kulture“


1. UVODNE ODREDBE
1.1. Natječaj raspisuje i provodi Hrvatski sabor kulture (u daljnjem tekstu naručitelj ili HSK), Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb (OIB:45263394181) kojeg zastupa Dražen Jelavić, Tajnik.
1.2. Natječaj je otvoren za sve autore i grupe autora iz RH.
1.3. Natječaj je anoniman.
1.4. Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog vizualnog identiteta Hrvatskog sabora kulture koji može biti jednostavno primjenjiv u raznorodnim aplikacijama.
1.5. Nagrađenom radu će biti ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji, a odnos Autora i Naručitelja će biti reguliran ugovorom. Naručitelj zadržava pravo pregovaranja o načinima i uvjetima projektne realizacije i odustajanja od realizacije u slučaju složenosti tehničke izvedbe ili previsoke cijene.
1.6. Autor rada čiju izvedbu preuzme Naručitelj, svoja prava i obveze regulirat će posebnim autorsko pravnim ugovorom. Prihvaćeni rad ugovorom uključuje otkup isključivog prava korištenja autorskog djela za područje Republike Hrvatske i inozemstva, bez vremenskog ograničenja, odnosno za cijelo vrijeme trajanja imovinskog autorskog prava od strane Hrvatskog sabora kulture.
1.7. Autor nagrađenog rada prilikom preuzimanja nagrade (potpisivanja ugovora) prihvaća članke ugovora da je rad originalan, i u slučaju spora s trećim licem, vezano za originalnost rada, samostalno snosi cjelokupnu pravno materijalnu odgovornost.
1.8. Potpisom na natječajnoj prijavnici autor ujedno prihvaća uvjete i pravila ovog Natječaja.
1.9. Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe.
1.10. Svi natjecatelji, autor ili grupa autora, imaju pravo sudjelovanja na natječaju s najviše 3 rješenja.
1.11. Svi natjecatelji šalju radove pripremljene u skladu s točkom 4. Općih uvjeta u za to predviđenom roku.
1.12. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama Hrvatskog sabora kulture – www.hrsk.hr

2. TIJEK NATJEČAJA
2.1. Datum početka Natječaja je 30. travnja 2013., kada je na internetskim stranicama HSK, www.hrsk.hr, objavljena cjelokupna natječajna dokumentacija (Tekst natječaja, Opći uvjeti natječaja i Prijavnica na natječaj).
2.2. Rok za primanje natječajnih radova je 14. lipnja 2013.
2.3. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 28.6.2013. na web stranici www.hrsk.hr i poslani svim natjecateljima e-poštom.

3. POSTAVLJANJE PITANJA
3.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz propozicije Natječaja isključivo putem e-adrese tajnik@hrsk.hr .
3.2. Pitanja se mogu postavljati do 24.5.2013.

4. SADRŽAJ/OPREMA NATJEČAJNOG RADA
4.1. Natječajni rad treba sadržavati sljedeće osnovne elemente vizualnog identiteta:
• znak i/ili logotip (puni naziv Hrvatski sabor kulture) - osnovni standardi za reprodukciju u boji i za crno-bijelu reprodukciju te za reprodukciju u negativu;
• sustav karakterističnih boja;
• karakteristično pismo.
4.2. Osim prezentacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta natječajni radovi moraju prezentirati minimalno 5 praktičnih primjena među kojima mogu biti:
• promotivni materijali Hrvatskog sabora kulture (plakati, programska knjižica ili letak);
• pečat, natpisna ploča Hrvatskog sabora kulture, memorandum;
• zlatna, srebrna i brončana diploma, zahvalnica te povelja Hrvatskog sabora kulture;
• aplikacija na web stranicu.
4.3. Sudionici Natječaja dužni su dostaviti:
• kratko obrazloženje autorskog pristupa-koncepta natječajnog rada
• prezentaciju natječajnog rada u elektroničkom formatu (.pdf formatu) na CD-u;
• ispis prezentacije natječajnog rada na A3 formatu.
4.4. Natjecatelji uz rad prilažu popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije. Svakom natječajnom radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.
4.5. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada i njegovom implementacijom. Potpisom na Prijavnici natjecatelji također potvrđuju da su pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.
4. 6. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
4.7. Svi natječajni radovi moraju biti primljeni do 14.6.2013.

Sudionici Natječaja svoje radove trebaju poštom dostaviti na sljedeću adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na Natječaj za vizualni identitet Hrvatskog sabora kulture
4.8. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

5. OCJENJIVAČKI SUD
5.1. Ocjenjivački sud se sastoji od 3 člana:
1. Vesna Papac (članica Skupštine i Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture),
2. Mirko Kovačević (stručni suradnik za kazališnu, književnu i likovnu kulturu Hrvatskog sabora kulture) i
3. Zlatka Salopek (grafička dizajnerica).
5.2. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda, bit će imenovan zamjenski član.
5.3. Svi pristigli radovi su anonimni i pred Ocjenjivački sud dolaze pod šifrom.

6. KRITERIJI
Ocjenjivački sud će odabrati najbolji rad na temelju sljedećih kriterija:
• stupanj promišljenosti natječajnog rada;
• stupanj kreativnosti;
• tehnološka izvedivost – predložen natječajni rad treba biti izvediv poznatim i uobičajenim metodama i postupcima, sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;
• estetika – u kojoj mjeri vizualna komponenta natječajnog rada doprinosi samoj ideji HSK;

7. NAGRADE
7.1. Dodjeljuje se jedna novčana nagrada u iznosu od 6.000,00 kn.
7.2. Nagrada je navedena u bruto iznosu. Sva porezna davanja iz bruto iznosa nagrade snosi HSK.
7.3. Ocjenjivački sud zadržava pravo ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete Natječaja. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo ne dodijeliti niti jednu nagradu. Ocjenjivački sud može dodatno dodijeliti pohvale koje nisu novčane.

8. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
8.1. Rezultati Natječaja bit će objavljeni najkasnije do 28.6.2013. na web stranici www.hrsk.hr te e-poštom dostavljeni natjecateljima. Ime nagrađenog autora / grupa autora bit će objavljena na internetskoj stranici HSK.

9. ZAVRŠNE ODREDBE
10.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja.
10.2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.
10.3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava.
10.4. Organizatori ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook