QUERCUS 2013 - Od drveta s ljubavlju

Objavljeno: 14.02.2013.

SERDA - Sarajevo Economic Region Development Agency, i internet a4a.info portal uz podršku USAID Sida FIRMA Project organiziraju međunarodno-regionalni, anonimni anketni
natječaj dizajna inovativnog drvnog proizvoda s tržišnim potencijalom

Projekt pod nazivom QUERCUS je nastao 2008 godine, a zamišljen je kao godišnji regionalni natječaj u dizajnu namještaja i proizvoda od drva za mlade dizajnere (do 34 godine starosti).

Do sada su održana tri natječaja:
QUERCUS 2008 sa 37 sudionika
QUERCUS 2011 sa 68 sudionika i
QUERCUS 2012 sa 104 sudionika.
QUERCUS 2013 je logičan slijed prethodnih natječaja.

Detalje pročitajte ovdje: http://www.a4a.info/ArticleView.asp?article_id=1190
Iz teksta natječaja:

CILJEVI
I pored ostvarenog značajnog napretka u drvopreradi tokom posljednjih godina, BiH još uvijek treba savladati niz prepreka koje onemogućavaju ostvarivanje uspjeha sve većem broju firmi u ovom sektoru. Prioritetne potrebe su znatno unapređenje dizajna proizvoda, dosljednost kvaliteta proizvoda, sveobuhvatnije certificiranje koje se odnose na zaštitu okoliša i sigurnost u svrhu usklađivanja sa zahtjevima Evropske Unije, unapređenje brendiranja i podizanje svijesti javnosti o bh. namještaju, te mnogo bolja struktura veza sa kupcima proizvoda od drveta na globanom tržištu.

Cilj ovog natječaja je da unaprijedi komunikaciju dizajnera i proizvođača prerade drveta stimulišući to kao kolektivnu aktivnost sa ciljem postizanja pojedinačnog uspjeha kako dizajnera tako i pojedinog proizvođača.

Natječaj je zamišljen kao prateća aktivnost sajma INTERIO, sa namjerom da se dodjela nagrade i diplome QUERCUS uspostavi kao priznanje kvalitetnog dizajna namještaja i proizvoda od drveta, i tako pomogne afirmaciji dizajnera.

Pored nagrade i priznanja QUERCUS, svi ostali učesnici natječaja imaju šansu svoje lične afirmacije putem prezentacije svojih prijedloga na izložbi natječajnih radova u okviru sajma INTERIO. Katalog izložbe će u svom elektronskom obliku biti ponuđen svim zainteresovanim u ovoj oblasti.

Portal a4a.info uspostavlja web stranu ovog natječaja, sa svim podacima o tekučem i proteklim raspisima natječaja, sa mogučnošću arhiviranja radova svih učesnika, usnimavanja kataloga i omogućavanjem komunikacije dizajnera i proizvodjaća.

TEMA
Ovaj natječaj nastaje u vreme svjetske ekonomske krize pa se organizator odlucio da tema ovogodišnjeg raspisa bude "recesijska": "Dizajn inovativnog drvnog proizvoda s tržišnim potencijalom. Svako ko ima u svojim ladicama, glavi, papirima, kompjuterima interesantan prijedlog namještaja ili proizvoda od drveta, sada ima šansu da ga ponudi. To može biti namjestaj u garniturama ili pojedini elementi, upotrebni ili dekorativni predmeti, suveniri, igračke. Jedini uslov je da se kao osnovni materijal koristi drvo. Upotreba svih ostalih materijala je moguća, ali kao sekundarnih materijala, koji ne dovode u pitanje da je to proizvod drvne industrije.

KRITERIJI
Predloženi rad ne smije biti već realizovan ili u proizvodnji, publikovan ili javno izlagan.
Pri dodjeli priznanja žiri će se opredjeljivati na osnovu inovativnosti, estetičnosti, jasnoće koncepta, ergonomičnosti, izvodljivosti i ostalih kriterija bitnih, kako u pogledu formalno/tehnoloških karakteristika pojedinog prijedloga, tako i ocjene senzibilnosti autora prema drvetu kao osnovnom materijalu. Ovaj put će se posebno cjeniti marketinška vrijednost i tržišni potencijal, te socijalne relacije i vrijednosti koje dizajn uspostavlja u interakciji sa korisnikom i okruženjem.
Žiri će takodje u vrijednovanju radova, uzimati u obzir, ali samo kao dopunski kriterij, kvalitet prezentacije i jasnoću prikaza i tumačenja koncepta ideje pojedinog prijedloga

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju mladi profesionalci, studenti i amateri pod uslovom da su gradjani regije i starosti od 14 do 34 godine (sa danom raspisa natjecja 8.02.2013).
Regiju u smislu ovog raspisa čine Bosna i Hrcegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Makedonija.
Na natječaju nemaju pravo učešća:

Zaposleni i članovi njihovih porodica, u firmama organizatorima natječaja
Članovi porodice žirija natječaja
Zaposleni u firmama iz kojih dolaze pojedini članovi žirija


ROKOVI
08.Februar, 2013., Početak natječaja, objava raspisa na Internetu.
25.Februar, 2013. 23:59:00, Krajnji rok za registraciju.
01.Mart, 2013. 23:59:00., Rok za predaju radova putem interneta
08.Mart, 2013., Završetak rada žirija
Vrijeme i mjesto otvorenje izložbe i ceremonije proglašenja pobjednika bit će naknadno utvrdjen
13 - 18 Marta, 2013 Izložba radova na sajmu INTERIO

PREDREGISTRACIJA
Predregistracija ucesnika se vrsi preko web lokacije natjecaja. Ova predregistracija učesnika natječaja je važna kako bi se formirao email listing preko kojeg će se potencionalni učesnici na vrijeme obavještavati o događanjima u vezi natječaja, Na osnovu predregistracija organizator može izvršiti procjenu mogučeg odziva, te obaviti odgovarajuće pripreme oko izložbe i kataloga. Ime, email adresa i ostali podaci u predregistraciji su samo za potrebe internet korespodencije i ne pretstavljaju stvarne podatke autora. Konacna registracija se vrsi dostavom koverte sa stvarnim podacima autora rada ili tima autora a dostavlja se posebno – preporucenom postom, a kako je to navedeno u propozicijama za dostavu rada. Pojedinac ili tim učesnika u natječaju mogu dostaviti koliko žele radova, s tim da se svaki rad prijavljuje potpuno odvojeno.

OPREMA RADOVA
Projekat će biti prezentiran na dva nacrta A2 (420 x 594 mm) položenog (landscape) formata. Nacrti će na izložbi biti postavljeni jedan iznad drugog na laganom panou (kapa) veličine B1 formata. Isti nacrti će se koristiti za formiranje kataloga dimenzije A4. Sugerišemo natjecateljima da prvi list koriste više za grafičku percepciju rada, a drugi za eventualne analize, objašnjenja i/ili opis. Izbor veličine fonta treba da omogući čitanje teksta i kada se nacrt isprinta na list formata A4 (veličina kataloga). Natjecatelji treba da urade samo elektronsku pripremu nacrta, dok će štampu i opremanje panoa obaviti organizator.
Dopustena pisma i jezici su službeni jezici i pisma zemalja regije.

DOSTAVA
Projekat se dostavlja putem interneta u elektronskoj formi.
Svaki list treba dostaviti u odvojenoj fajli, a čija veličina ne bi trebala da prelaziti 2 MB.
Za fajle treba koristiti JPG format sa 256 boja, a veličine maksimalno 3500 x 2480 piksela.
Nazivi fajli su personalna šifra koja se sastoji od osam karaktera. Prvih sedam karaktera dodjeljuje natjecatelj po svom izboru jedinstveno za oba priloga, a osmi karakter je za prvi nacrt - slovo "A", za drugi nacrt - slovo "B". Nije dozvoljena upotreba tačke i karaktera koje operativni sistem ne dopušta za ime fajle. Koristiti samo latinična slova engleskog pisma.
Organizator će nakon prijema, svim radovima dodjeliti svoje radne šifre pod kojima će radovi biti ocjenjivani.

Natjecatelji će neovisno od radova poslatih u elektronskoj formi, dostaviti preporučenom poštom kovertu sa imenom autora rada (članovima tima), kućnim i email adesama i kontakt telefonima. U slučaju da je autor rada tim, izdvojiti ime autora clana tima preko koga će se izvrsiti dogovaranje realizacije nagrade u ime cijelog tima. Na koverti ispod adrese primaoca naznačiti "podaci o autorima natječajnog rada pod šifrom: (navesti personalnu šifru rada - 7 karaktera)".

U cilju prevazilaženja eventualnih problema oko dostave pošte putem "klasičnog maila", u obostranom interesu je da se dostava ove koverte izvrši što je god moguće ranije, ne čekajući dostavu rada u elektronskoj formi. Dostavom koverte je izvršena konačna registracija učesnika. Evidencija o prijemu koverte i radova pod odgovarajučim šiframa bit će objavljena na web lokaciji natječaja: DOSTAVA RADOVA .
Adresa za dostavu koverte sa podacima autora je:

Studio A4A
H.Redzica 9/I, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Email adresa za dostavu natjecajnog rada je:

editorial@a4a.info

ANONIMNOST
Učesnici natječaja se obavezuju da će svoj dizajn i identitet čuvati u tajnosti do objave rezultata natječaja.
Na prikazu, personalnoj sifri ili u opisu natječajnog rada ne smiju biti korišteni u bilo kakvom kontekstu - nazivi pojedinaca, firmi, škola i drugih ustanova. Isto tako ne smiju biti korišteni zaštitni znakovi registrovanih ustanova i/ili brendova.
Sa druge strane portal a4a.info garantuje da će sa svoje strane poduzeti sve mjere na zaštiti identiteta učesnika, do kraja rada žirija, odnosno donošenja njihove odluke o izboru radova za pojedine nagrade i dodjele priznanja QUERCUS
ŽIRI
Selekciju radova za izlozbu, te izbor nagradjenih radova će obaviti žiri koji će biti naknadno imenovan i objavljen na ovoj web strani:

Sekretar natječaja:

Džejna Branković, SERDA Sarajevo Economic Region Development Agency ,
(dzejna@serda.ba) (GSM: +387 61 224-544)


NAGRADE
Žiri/selektor radova će odabrati uspješne radove koji se uklapaju u propozicije natječaja, kao i tri rada čijim autorima će biti dodijeljeno - priznanje QUERCUS 2013
Autori (po jedan predstavnik ako se radi o grupnim radovima) tri nagradjena rada će biti nagradjeni posjetom Internacionalnom sajmu namjestaja u Milanu , a koji ce se održati od 9-14 aprila 2013.

AUTORSKA PRAVA
Natječajni rad mora biti originalni rad, ne smije biti dio nekog drugog ili tuđeg autorstva, patenta ili bilo kakve vrste intelektualnog vlasništva. Učesnici natječaja moraju biti isključivi nosioci svih autorskih prava, a u slučaju da su svojim dizajnom oštetili prva trečih lica sami snose punu materijalnu i moralnu odgovornost
Sva moralna i materijalna autorska prava, bez obzira na dodjeljene nagrade i priznanja ostaju i dalje u vlasništvu učesnika natječaja. Medjutim, registracijom i dostavom rada na natječaj svi učesnici ovlaščuju organizatora da može objavljivati njihove radove uključujući i sve podatke koji se odnose na njih, a na način i u obliku kako on smatra da može biti prikladno u cilju promocije institucije ovog natječaja

CEREMONIJA DODJELE NAGRADE
Organizator predviđa ceremoniju otvaranja izložbe i dodjele nagrada.
O mjestu i vremenu učesnici će biti naknadno obavješteni

IZLOŽBA
Izložba uže selekcije radova će se obaviti u toku trajanja INTERIO '13 - 31. medjunarodnog sajma šumarstva drvne industrije, namještaja, uredjenja i pratečih djelatnosti, . Sajam se održava u Kulturno sportskom centru SKENDERIJA u Sarajevu u terminu od 13 do 18. Marta, 2013.

KATALOG
Organizator predvidja izradu elektronskog kataloga sa radovima svih učesnika natječaja.
PITANJA I BUDUĆE INFORMACIJE
Pitanja u vezi sa ovim natječajem treba dostavlati pismeno na email adresu editorial@a4a.info. U subjekt email poruke upisati "QUERCUS 2013"
Pitanja je moguće postavljati do isteka roka za registraciju odnosno 25. Februar, 2013.
Sva pitanja i odgovori ce biti objavljena na web lokaciji natjecaja:PITANJA I ODGOVORI

Kontakt
Sekretar natječaja:
Džejna Branković, (dzejna@serda.ba) (GSM: +387 61 224-544)

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook